Regulamin konkursu #DawidnadKataChallenge 

 

Postanowienia ogólne 

 

1.Organizatorem konkursu jest strona DawidandKata gentle movement (zwana dalej organizatorem)

2.Fundatorem nagrody jest Ogranizator. 

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook,

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/dawidandkata (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

Warunki uczestnictwa 

 

5. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat. 

6. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 

7. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 

6. Konkurs trwa od 01.02.2021 do 21.02.2021 do 

7. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 22.02.2021 za pośrednictwem FanPage. 

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

 

Zadanie konkursowe 

 

 

Nagraj jak tańczysz nasz footwork, udostępnij nagranie na swoim profilu facebook i instagramie jako publiczny, oznacza fanpage dawidandkata dodając hasztag#DawidKataChallenge.
11. W konkursie zostanie wybranych 3 zwycięzców.
10. Organizator wybierze najlepsze ich zdaniem wykonania, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu. 

11. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail.

 

Nagroda 1

 

Nagrody w konkursie:

pierwsze miejsce, dostęp do grupy z nagraniami “24h lekcji online” i firmowy worek. Za drugie i trzecie miejsce firmowy worek.
12. Nagrodę można odebrać u organizatora konkursu lub może zostać przesłana pocztą. 13. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31.03.2020. Po tym terminie nagroda traci ważność. 

14. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 

16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 

17. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana przez wiadomość na fanpagu Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.